ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

16.06.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง