HIGHLIGHT

ดำรงชีพในทะเล
บรรยากาศเข้าหอวันแรก ของน้องๆ ชั้นปีที่1
บรรยากาศนดร.ขึ้นเรือวันแรกเพื่อออกฝึกภาคทะเลเรือสาครวิสัย
นักเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
การใส่เสื้อชูชีพ
การใส่เสื้อชูชีพ
MMTC - Welcome
MMTC - Welcome
เกี่ยวกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี