เกี่ยวกับเรา

        มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
      1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
      2. เป้าหมายงานพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการสอบแบบออนไลน์ (E-Leaning) จัดทำระบบเครือข่าย (Network) สร้างฐานบริการ (Platform) สร้าง Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และปรับระบบการทำงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้เป็นระบบดิจิตัล ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ

1 งานบริหารจัดการและบำรุงรักษา
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      1.1 วางแผน พัฒนา ดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
        1.2 วางแผนการใช้งบประมาณและกลั่นกรองการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของทุกหน่วยงาน

2 งานด้านพัฒนา
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 จัดหา พัฒนา ปรับปรุงระบบ Hardware, Software, Website ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

สนับสนุนการพัฒนา ทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      3.1 จัดให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
       3.4 เพิ่มพูน ความรู้และทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

4 งานวิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       4.1 Website ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
       4.2 ระบบการสอบออนไลน์ (E-exam)
      4.3 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
      4.4 ระบบ E-library

5 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย (ชั้น 1 อาคารอำพล ตียาภรณ์, อาคารเรียนริมน้ำ (ห้อง 8306)) มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ