เกี่ยวกับเรา 

          มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015 ,STCW 1978 และ IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
          1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
          2. เป้าหมายงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้น่าสนใจ มีความหลากหลายและมีประโยชน์ ได้มาตรฐาน ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือธุรกิจทางเรือ

1 งานหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาใช้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนา วิจัย บริหารหลักสูตรการฝึกอบรม
        1.2 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคนประจำเรือ
        1.3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านพาณิชยนาวี
        1.4 การรับสมัคร เก็บค่าธรรมเนียม รวบรวมประวัติวิทยากร ออกประกาศนียบัตร
        1.5 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน  เครื่องมือและอุปกรณ์ ประเมินผล หลักสูตรแบบเรียนออนไลน์ ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ

2 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        2.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ  ในกลุ่มฝึกอบรม จัดทำตำรา สื่อการเรียนการสอน
        2.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
        2.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

3 อาคารสถานที่และห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
        1 อาคารบุญเลื่อน
        2 อาคารการเรือและดับเพลิง
        3 สถานีฝึกเรือช่วยชีวิตบนท่าเทียบเรือ
        4 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองความปลอดภัยและความมั่นคงทางเรือ
        5 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองการปฎิบัติงานบนเรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์ เรือสินค้าทั่วไป เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่ 
         มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

4 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป