เกี่ยวกับเรา

          มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมาย
        1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
        2.เป้าหมายการพัฒนา มีแผนบำรุงรักษา (Preventive Maintenance plan) พัฒนาบุคลากรในทักษะทางช่าง สมรรถนะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย สร้างความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1 อาคารสถานที่และเรือ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1.1 อาคารสระว่ายน้ำ มีหน้าที่
               1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาสระน้ำ อาคารและอุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ ท่อน้ำและวาว์ลน้ำ ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
               2 ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำ เก็บใบไม้ ขัดตะไคร่น้ำ ดูดเศษตะกอน เติมน้ำ เติมคลอรีน
              3 **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
         1.2 อาคารเรียน ได้แก่ อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง และ อาคารเรียนริมน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมห้องที่มีผู้ดูแลเฉพาะ มีหน้าที่
               1 ดูแลรักษาอาคาร ลิฟท์โดยสาร ไม่ให้มีความชำรุดบกพร่อง
              2 การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
          1.3 เรือ ได้แก่ พยุหรักษ์ และ เจ้าท่า 36 มีหน้าที่
               1 ตรวจสอบน้ำท้องเรือและสูบถ่าย หากมีน้ำท้องเรือในปริมาณมาก
              2 ดูแลเชือกยึดตัวเรือกับท่าเรือให้มั่นคงและไม่กระแทกท่าเรือ
              3 ป้องกันอัคคีภัยและมลพิษน้ำมัน
              4 ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี

งานด้านซ่อมบำรุง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        2.1 วางแผนการบำรุงรักษา และตรวจสอบตามระยะเวลาให้เป็นไปตามแผน
        2.2 งานบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ส่วนกลางระบบสาธารณูปโภค เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
        2.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ เตรียม/ทำอะไหล่สำรอง เพื่อเตรียมพร้อมในการซ่อมบำรุงและการรักษา
        2.4 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้ และห้องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

3 งานด้านบริการและรักษาความสะอาด
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        3.1 ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
        3.2 บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า
        3.3 จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

4 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป