หลักสูตรปริญญาตรี

         ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพาณิชย์นาวีระดับนายประจำเรือ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้ง 2 สาขา 
คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในระดับนายประจำเรือ
ฝ่ายเดินเรือในเรือบรรทุกสินค้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือในเรือบรรทุกสินค้า