เกี่ยวกับเรา

หน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015
      1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
      2. เป้าหมายงานพัฒนากิจกรรม และงานปกครองนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ทันสมัย 

1 งานด้านการปกครอง 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
     1.1 กำกับดูแล ปกครองนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีภาวะผู้นำ
     1.2 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่นักเรียน 
     1.3 กำกับและให้คำปรึกษาแก่คณะนักเรียนปกครอง สภานักเรียน 
     1.4 พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษนักเรียนที่กระทำความผิด

2 งานด้านกิจกรรมนักเรียน
 มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมด้าน
    2.1 วิชาการและวิชาชีพ
    2.2 กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
    2.3 บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
    2.4 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3 งานด้านสุขอนามัย และสวัสดิภาพนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    3.1 ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและพยาบาล ได้แก่ บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เจ็บป่วย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป
    3.2 กำกับดูแลสวัสดิภาพนักเรียน ได้แก่ ประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ประสานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ การประกันอุบัติเหตุ
    3.3 งานบริหารหอพักนักเรียน ได้แก่ ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จัดสรรการเข้าพัก จัดสวัสดิการและทรัพยากร จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหาร 

4 อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
    1 อาคารเรือนพยาบาล
    2 หอพักนักเรียนชาย
    3 หอพักนักเรียนหญิง
    4 ห้องกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
    5 สนามฟุตบอลมีหน้าที่ ดูแลสภาพแวดล้อม บำรุงรักษาสนามและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

5 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป