สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๙ สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดิน

ระบบงานสารสนเทศของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี