เกี่ยวกับเรา

            มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบรายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
             1.เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
             2.เป้าหมายงานพัฒนา จัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ระบบการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์มีการตลาดที่ดีเพิ่มจำนวนผู้เรียนและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1 งานทะเบียนและวัดผล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
              1.1 ทะเบียนนักเรียนและบัตรประจำตัวนักเรียน การลงทะเบียนเรียน
              1.2 จัดตารางเรียนและตารางสอบประจำภาคการศึกษา จัดการสอบและประเมินผล 
              1.3 ทำข้อมูลผลการเรียนและระเบียนการศึกษา ประกาศผลการเรียน
              1.4 ปรับสถานะนักเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาออกประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร เอกสารรับรองผลการศึกษาและการฝึกอบรม 
              1.5 ทำรายงานสถิติ จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ผู้สำเร็จการศึกษา
              1.6 งานส่งตัวนักเรียนฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้า
              1.7 งานบริการทางทะเบียนอื่นๆ
              1.8 งานมอบหมาย ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาออนไลน์ของดเรียน ฃ
              1.9 รับรายงานตัวกลับจากฝึกภาคทะเล    

2 งานห้องสมุด 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                2.1 จัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ สำรวจความต้องการ
                2.2 จัดระบบหนังสือภายในให้เป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งประเภทของหนังสือสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ 
                2.3 บริการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนและอาจารย์
                2.4 บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
                2.5 จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมหนังสือ
                2.6 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐานและทันสมัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

3 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                3.1 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา งานพิธีต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
                3.2 จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามแผนงานของกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ
                3.3 ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์
                3.4 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่
                         1 ห้องเรียน
                         2 ห้องฝึกอบรม
                         3 ห้องกระจายเสียง (135) อาคารอำพล ตียาภรณ์
                         4 ห้อง English Club (8401) อาคารเรียนริมน้ำ
                         5 ห้องบรรยายรวม (8501, 8601) อาคารเรียนริมน้ำ
                         6 ห้องประชุม (8303) อาคารเรียนริมน้ำ และห้องประชุม (501) อาคารเครื่องมือฝึกจำลองมีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และกุญแจพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประจำห้อง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง กระดาน flip chart ให้สภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
                 3.5 พัฒนาออกแบบ ปรับปรุง จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน

4 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  4.1 รวบรวมบันทึกข้อมูลประวัติศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  4.2 งานผู้สื่อข่าว รายงานข่าว เขียนข่าว พิธีกร
                  4.3 ผลิตสื่อ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรต่างๆ
                  4.4 แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  4.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

5 งานพิธีการและสารสนเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  5.1 งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานการต่างประเทศด้าน  พาณิชย์นาวี และงานอื่นๆ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  5.3 การเจรจาทำความตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านการวิชาการ การศึกษาฝึกอบรม การฝึกภาคทะเล การพัฒนา วิจัยและนวัตกรรม
                  5.3 จัดเตรียมพิธีการรับรองต่าง ๆ 
                  5.4 ทำการตลาด หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม งานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

6 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป