ข้อมูลสมัครเรียน

😊 #MMTC #DEK67 (รอบพิเศษ)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 5 ปี (ปริญญาตรี) ใน (รอบพิเศษ) 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

คุณสมบัติ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 6 เทอม  ไม่ต่ำกว่า 2.00   โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นใบสมัครได้ที่   http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp