ข้อมูลสมัครเรียน

😊 #MMTC #DEK66
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 5 ปี (ปริญญาตรี) ใน (รอบปกติ) 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

คุณสมบัติ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นใบสมัครได้ที่   http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp