ข่าวสาร

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบปกติภายในสถาบัน (On-Site) สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ระดับปริญญาตรี
27.05.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
27.05.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครและค่าใช้จ่ายการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
27.05.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
26.05.2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 48 / 2565 เรื่องการรับสมัครบุคคลธรรมดาทำหน้าที่คนครัว ประเภทจ้างเหมาบริการ
24.05.2565
ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (เพิ่มเติม)
18.05.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
18.05.2565
ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS
17.05.2565
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.