ข่าวสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
29.03.2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือลำเลียง
27.03.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ดิจิทัลในบริบท พน.” #6-66 : Google Drive ใครจะแชร์!
20.03.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอส่งรายงานประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2566 จากระบบ GFMIS
14.03.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.

การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
02.03.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 8501 ชั้น 5 อาคารเรียนริมน้ำสูง 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) เข้าประชุมจำนวน 141 คน

โครงการ เข้าเยี่ยมชม อู่เรือ มารีน แอ็คมี่ ไทย สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 วิชา Cargo (CA 2204),Ship Stability (SL 2302)
27.02.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวิชาการเดินเรือได้ดำเนินการโครงการ เข้าเยี่ยมชม อู่เรือ มารีนแอ็คมี่ ไทย สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 วิชา Cargo (CA 2204),Ship Stability (SL 2302) มีนักเรียนเดินพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการดูสถานที่จริง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะให้นักเรียนเดินเรือได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับระวางสินค้าตาม solas บทที่ 2-1 เกี่ยวกับโครงสร้างเรือ และข้อบังคับที่ 3-6 เรื่องทางลงระวางสินค้าในเรือขนาดทางลงระวางสินค้าไม่น้อยกว่า 600 mm*600 mm และ Coamings และทราบถึงปริมาตรของระวางสินค้า (Grain capacity and Bale capacity) เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
22.02.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ EITคลิกที่นี่  สำหรับ PC หมายเหตุผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการกับหน่วยงานโดยตรง เช่น การขอใบอนุญาต ขอจดทะเบียน การขอประกาศนียบัตร การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เข้าสอบข้อเขียนกับกรมเจ้าท่าเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าติดต่อประสานงานหรือจัดส่งข้อมูลใดๆ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการหรือเจ้าของสถานประกอบการ เอกชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม 2566 จากระบบ GFMIS
21.02.2566
ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.