ข่าวสาร

HIGHLIGHT

ดำรงชีพในทะเล
บรรยากาศเข้าหอวันแรก ของน้องๆ ชั้นปีที่1
บรรยากาศนดร.ขึ้นเรือวันแรกเพื่อออกฝึกภาคทะเลเรือสาครวิสัย
นักเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ