ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

15.11.2565    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยกลุ่มมาตรฐานการศึกษา และคณาจารย์กลุ่มวิชาการทั่วไป กลุ่มวิชาการเดินเรือ และกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM จำนวนสองหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งเป็นการดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษาตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้ประเมินจากภายนอก ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย สิทธิกรณ์ (กรรมการ) และนางสุวะณา ศิลปารัตน์ (กรรมการ) โดยทั้งสองหลักสูตรได้รับผลการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”