การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

22.02.2566    ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 546 ครั้ง

แบบวัดการรับรู้ EIT

คลิกที่นี่  สำหรับ PC

 

หมายเหตุ
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการกับหน่วยงานโดยตรง เช่น การขอใบอนุญาต ขอจดทะเบียน การขอ
ประกาศนียบัตร การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เข้าสอบข้อเขียนกับกรมเจ้าท่าเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าติดต่อ
ประสานงานหรือจัดส่งข้อมูลใดๆ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการหรือเจ้าของสถานประกอบการ เอกชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566