ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ี ๒๗/๒๕๖๖ เร่ืองรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ รอบกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์ฟึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

03.05.2566    ข่าวประกาศ/คำสั่ง พน.
จำนวนเข้าชม 333 ครั้ง