ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ี ๔๓/๒๕๖๖ เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ (ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)

17.07.2566    ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :