บุคลากร  คณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล

นายทรงคุณ สาสนะ

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 128
 อีเมล  s_sasana-at-mmtc.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล s_tangkh-at-mmtc.ac.th

นายสถาพร รัตนสากล  

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 247
 อีเมล  s_rattan-at-mmtc.ac.th

 นายศราวุธ จันทร์เพ็ง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 247
 อีเมล s_chunpa-at-mmtc.ac.th

นายปรเมศวร์ วุฒิเวชช์

 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล p_vutive-at-mmtc.ac.th

นายมหาบุญ พงศ์พัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล m_pongpa-at-mmtc.ac.th

นายอานนท์ พาลในเมือง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร -
 อีเมล  a_pannai-at-mmtc.ac.th
 

นางสาวภัสสรมณฑ์  สมาธินันท์

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร    0 2756 4971 - 80 ต่อ 128
 อีเมล  p_samath-at-mmtc.ac.th