บุคลากร  คณะกรรมการ ICT

 

นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 247
 อีเมล์  -

นายจตุพล จตุรภัทร  

วิทยาจารย์ (ฟิสิกส์) 
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล์  -

ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายศราวุธ จันทร์เพ็ง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 247
 อีเมล์  -

นายปรเมศวร์ วุฒิเวช

 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายมหาบุญ พงศ์พัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสรเลข พันธุ์สว่าง 

 นักจัดการงานทั่วไป  
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล์  -

นายอานนท์ พาลในเมือง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร -
 อีเมล์  -

นางสาวทวีนันท์ ศรีสุข 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -