บุคลากร คทส

นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายจตุพล จตุรภัทร  

วิทยาจารย์ (ฟิสิกส์) 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายศราวุธ จันทร์เพ็ง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายปรเมศวร์ วุฒิเวช

 นายช่างอิเล็กทรอนิกส
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายมหาบุญ พงศ์พัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายเอกชัย ไตรโยธี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสรเลข พันธุ์สว่าง 

 นักจัดการงานทั่วไป  
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอานนท์ พาลในเมือง 

นักวิชาการคอมพิวเตอ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาววรรณภา ธิราขันธ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวทวีนันท์ ศรีสุข  เจ้า

พนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -