เกี่ยวกับเรา

       มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ IMO Model Courses

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
      1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
      2. เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธีการสอน ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย 

1. งานการเรียนการสอน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
        1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการทั่วไป อาจารย์ภายในสอนนักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์และงานจัดการสอนและวัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก
        1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก 
        1.4 วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม

2 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          2.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการทั่วไป จัดทำตำรา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การจัดกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้านต่างๆ
          2.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
          2.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

3 งานวิจัยและนวัตกรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          3.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
          3.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
          3.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการพาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ

4 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
          1 ห้องปฏิบัติการภาษา
          2 ห้องปฎิบัติการทางเคมี
          3 ห้องปฎิบัติการทางฟิสิกส์
          4 ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์
            มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ 

3.5 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป