บุคลากร  กลุ่มวิชาการทั่วไป

นายทรงคุณ สาสนะ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 140
 อีเมล  s_sasana-at-mmtc.ac.th

นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ 

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 124
 อีเมล  c_bundit-at-mmtc.ac.th

นางสาวสาลินี สมบูรณ์ไพศาล  

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 141
 อีเมล  s_somboo-at-mmtc.ac.th

นางสาวภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์

 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 141
 อีเมล  p_sucham-at-mmtc.ac.th

นางอาริสา ธาตุเสถียร 

 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล  a_thatsa-at-mmtc.ac.th

นางกฤตพร จวบฤกษ์เย็น 

วิทยาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 125
 อีเมล  g_jeople-at-mmtc.ac.th

นางสาวสุพัตรา ชะมะบูรณ์ 

 วิทยาจารย์ (คณิตศาสตร์)
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  s_shamab-at-mmtc.ac.th

นายจตุพล จตุรภัทร  

วิทยาจารย์ (ฟิสิกส์)
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล j_jatura-at-mmtc.ac.th

นางสาวณชาทิภา สวนสำราญ 

พนักงานพิมพ์ ส4
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล  n_suansu-at-mmtc.ac.th

นางสาวพาภรณ์ จั่นโต  

พนักงานพิมพ์ ส4
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล  p_janto-at-mmtc.ac.th

นายสรเลข พันธุ์สว่าง 

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล  s_phans-at-mmtc.ac.th

นางสาวมัดทนา ปิ่นทะศิริ

นักวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  m_pintas-at-mmtc.ac.th