บุคลากร  กลุ่มวิชาการทั่วไป

 

นางสาวรสชรินทร์ ฉายแก้ว 

 หัวหน้ากลุ่มวิชาการทั่วไป
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 140
 อีเมล์  -

นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ 

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 124
 อีเมล์  -chok_b@hotmail.com

นางสาวสาลินี สมบูรณ์ไพศาล  

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 141
 อีเมล์  -

นางสาวภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์

 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 141
 อีเมล์  -

นางอาริสา ธาตุเสถียร 

 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล์  -

นางกฤตพร จวบฤกษ์เย็น 

วิทยาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 125
 อีเมล์  -

นางสาวสุพัตรา ชะมะบูรณ์ 

 วิทยาจารย์ (คณิตศาสตร์)
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายจตุพล จตุรภัทร  

วิทยาจารย์ (ฟิสิกส์)
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล์  -

นางสาวณชาทิภา สวนสำราญ 

พนักงานพิมพ์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวพาภรณ์ จั่นโต  

พนักงานพิมพ์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล์  -

นายมหาบุญ พงศ์พัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสรเลข พันธุ์สว่าง 

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 120
 อีเมล์  -

นายอานนท์ พาลในเมือง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวณัชชา โยธาพยัพ 

นักวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -