ห้องปฏิบัติการในความดูแลของกลุ่มวิชาการทั่วไป

ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

  • ห้องปฏิบัติการภาษา
  • ห้องปฏิบัติการทางเคมี
  • ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
  • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์