กลุ่มฝึกอบรม

  • ห้อง  One Stop Service (วัน สตอป เซอร์วิส) ชั้น 1 อาคารอำพล ตียาภรณ์
  • 0 2756 4971 – 80 ต่อ 828
  • ชั้น 1 อาคารบุญเลื่อน สุ่นทรัพย์
  • 0 2756 4971 – 80 ต่อ 114
  • มือถือ 082 109  7600 ,  083 009  9673