บุคลากร กลุ่มฝึกอบรม

นายบดินทร์ ศรีมณี 

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล -

นายสิทธิพงศ์ ชิกวี

 นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  -

นายพิชาญ คำสมหมาย

 นักเดินเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  -

นางสาวสิริพร วรรณคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  s_wannak-at-mmtc.ac.th

นายปรเมศวร์ วุฒิเวชช์

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  p_vutive-at-mmtc.ac.th

นายทวีศักดิ์ ปลอดอักษร 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  t_plot-a-at-mmtc.ac.th

นางสาวอาภรณ์ จิตรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  a_jitrak-at-mmtc.ac.th

นางสาววรินทร พันธ์พีระพิชย์

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  w_punpee-at-mmtc.ac.th

นางสาวปทิดา  เงสันเทียะ 

 เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 114
 อีเมล  p_ngeasa-at-mmtc.ac.th