บุคลากร กลุ่มการฝึกอบรม

นายเอกพจน์ เขม้นงาน

 นักเดินเรือชำนาญการ รก.หัวหน้ากลุ่มการฝึกอบรม
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน 

ตำแหน่งนายช่างกลเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสิทธิพงศ์ ชิกวี

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวสุจิตรา หาริกัน 

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายศราวุธ จันทร์เพ็ง 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายปรเมศวร์ วุฒิเวช 

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวกัณฐ์กานต์ เจริญพันธุ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวสุรักษา จันทรศิริ  

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายนวพล ล้านจ๊ะ  

วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายทวีศักดิ์ ปลอดอักษร 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -