เกี่ยวกับเรา

      มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงาน การทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ IMO Model Courses

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
      1.เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
      2.เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธีการสอน หลักสูตรฝึกอบรม 
ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย

1 งานการเรียนการสอน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้    
      1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
      1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการเดินเรือ อาจารย์ภายในสอนนักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และงานจัดการสอนและวัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก
      1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก 
      1.4 วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม

2 งานหลักสูตรฝึกอบรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      2.1 ร่วมกับกลุ่มฝึกอบรม  วางแผน  จัดทำ  บริหารหลักสูตรฝึกอบรมในกลุ่มวิชาการเดินเรือ  สำหรับนักเรียน คนประจำเรือ ทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไป 
      2.2 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรความรู้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา
      2.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ ประเมินผล หลักสูตรต่างๆ ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ

3 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      3.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษา กลุ่มวิชาการเดินเรือ จัดทำตำรา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การจัดกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้านต่างๆ
      3.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
      3.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

4 งานวิจัยและนวัตกรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      4.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
      4.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
      4.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการพาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ

5 งานการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1 ให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตามการฝึกปฏิบัติกับเรือสินค้าของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายเดินเรือ รวมทั้งการประเมินผลการฝึก 
        2 สอบสัมภาษณ์ประเมินการรายงานตัวนักเรียนกลับจากฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้าของ นดร.ชั้นปีที่ 5 ฝ่ายเดินเรือ

6 อาคารและห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

        1 อาคารเดินเรือ
        2 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือ
        3 ห้องเครื่องมือฝึกจำลอง GOC/ROC
        4 ห้องเครื่องมือฝึกสินค้าเหลวในระวาง 
        5 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์         
        มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ 

7 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป