บุคลากร กลุ่มวิชาการเดินเรือ

 

นายสุรชัย บุรพานนทชัย

ผชช. รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่เรือตรีนิติพงศ์ โรจนะ

นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอัฐฉัตร วงษ์เพชร 

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาววรัญญา โทนเสนาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวดวงนัดดา สุวรรณพงษ์

พนักงานพิมพ์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวเปมิกา ภักตร์คีรี

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -