บุคลากร กลุ่มวิชาการเดินเรือ

นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

รก.หัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ 
  เบอร์โทร -
 อีเมล์  -

ว่าที่เรือตรีนิติพงศ์ โรจนะ

นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร -
 อีเมล์  -

นายอัฐฉัตร วงษ์เพชร 

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร -
 อีเมล์  -

นางสาววรัญญา โทนเสนาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล์  -

นางสาวดวงนัดดา สุวรรณพงษ์

พนักงานพิมพ์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล์  -

นางสาวเปมิกา ภักตร์คีรี

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล์  -