บุคลากร กลุ่มวิชาการเดินเรือ

นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ 
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  
 อีเมล t_rojman-at-mmtc.ac.th

ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์ โรจนะ

นักเดินเรือชำนาญการ 
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  
 อีเมล n_rojjan-at-mmtc.ac.th

นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์

นักเดินเรือชำนาญการ 
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  
 อีเมล p_chaisa-at-mmtc.ac.th

นายกตัญญู  แย้มนิยมพันธ์

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  
 อีเมล k_yaemni-at-mmtc.ac.th

นางสาววรัญญา โทนเสนาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 
 อีเมล w_thonsa-at-mmtc.ac.th

นางสาวเปมิกา ภักตร์คีรี

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  
 อีเมล p_pakkee-at-mmtc.ac.th

นางสาวสุรีย์ญา แสงรอด

เจ้าพนักงานพัสดุ  (ช่วยราชการ)
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 
 อีเมล  c_sangro-at-mmtc.ac.th