บุคลากร กลุ่มวิชาการเดินเรือ

นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ 
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล t_rojman-at-mmtc.ac.th

ว่าที่เรือตรีนิติพงศ์ โรจนะ

นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล n_rojjan-at-mmtc.ac.th

นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์

นักเดินเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล p_chaisa-at-mmtc.ac.th

นางสาววรัญญา โทนเสนาะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล w_thonsa-at-mmtc.ac.th

นางสาวเปมิกา ภักตร์คีรี

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  833
 อีเมล p_pakkee-at-mmtc.ac.th