ห้องปฏิบัติการในความดูแลของกลุ่มวิชาการเดินเรือ

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

  • อาคารปฏิบัติการเดินเรือ
  • ห้องเครื่องมือฝึกอจำลองการเดินเรือ
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลอง GOC/ROC
  • ห้องเครื่องมือฝึกสินค้าเหลวในระวาง
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลองแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์