โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ เป็นระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาเรียน 5 ปี มีการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30   หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ              118  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี               6   หน่วยกิต

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

หลักสูตรวิทยาการเดินเรือปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรวิทยาการเดินเรือปรับปรุง (พ.ศ. 2562)