งานด้านซ่อมบำรุง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. วางแผนการบำรุงรักษา และตรวจสอบตามระยะเวลาให้เป็นไปตามแผน
  2. งานบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ส่วนกลางระบบสาธารณูปโภค เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
  3. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ เตรียม/ทำอะไหล่สำรอง เพื่อเตรียมพร้อมในการซ่อมบำรุงและการรักษา
  4. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้ และห้องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน