งานด้านบริการและรักษาความสะอาด

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
  2. บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า
  3. จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ