บุคลากร ฝ่ายบริการ

นายอำนวย ศรีครุฑ 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  201
 อีเมล  a_srikut-at-mmtc.ac.th  

นายศิกวัส ชื่นสาลี 

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล  s_chuens-at-mmtc.ac.th  

นายสังเวียน เมตตาแสง 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410 
 อีเมล  s_mettas-at-mmtc.ac.th  

นายเทียนชัย แช่มพราย 

ช่างยนต์
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล  t_champr-at-mmtc.ac.th  

นายประชา ใจกุศล

 ช่างยนต์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล  p_jaikus-at-mmtc.ac.th  

นายรุ่งเรือง บุญจงนุเคราะห์กุล 

พนักงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางเต็มธนัท น้ำนวล

พนักงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายปัญญา เนาวผล 

 พนักงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายปรเมษฐ ปรเมษฐ์วรางกูร 

 ช่างไม้
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายพันธกานต์ ภิรมย์ดวง 

พนักงานสถานที
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นางผกามาศ เกตจินดา 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล p_ketjin-at-mmtc.ac.th  

นางบุญมี เจริญศักดิ์ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางบุญยานุช เถระอนันต์ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางประนอม โทนเสนาะ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางมาลัย หลวงศรีสงคราม 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางมาลี รุ่งเรือง 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางวันวิสา เจริญพิทักษ์ 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางสมจิตร เนาวผล

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางสาวดาราวรรณ เทศเนตร

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางสาวมาลี ดาราศรี 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางสาวปภาดา สมาธินันท์ 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นางอมรรัตน์ แก้วมา  

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายมงคล อนุเคน

พนักงานสถานที่
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายสิทธิโชค  กลิ่นเรือง

พนักงานสถานที่
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -