บุคลากร ฝ่ายบริการ

นายอำนวย ศรีครุฑ 

บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  201
 อีเมล์  -

นายศิกวัส ชื่นสาลี 

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล์  -

นายสังเวียน เมตตาแสง 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410 
 อีเมล์  -

นายเทียนชัย แช่มพราย 

ช่างยนต์
  เบอร์โทร   0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล์  -

นายประชา ใจกุศล

 ช่างยนต์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล์  -

นายรุ่งเรือง บุญจงนุเคราะห์กุล 

คนงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางเต็มธนัท น้ำนวล

พนักงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายปัญญา เนาวผล 

 พนักงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายพันธกานต์ ภิรมย์ดวง 

เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นางผกามาศ เกตจินดา 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 410
 อีเมล์  -

นางบุญมี เจริญศักดิ์ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางบุญยานุช เถระอนันต์ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางประนอม โทนเสนาะ 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางมาลัย หลวงศรีสงคราม 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางมาลี รุ่งเรือง 

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางวันวิสา เจริญพิทักษ์ 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสมจิตร เนาวผล

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวดาราวรรณ เทศเนตร

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวมาลี ดาราศรี 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวสุรภา สมาธินันท์ 

 แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นางอมรรัตน์ แก้วมา  

แม่บ้าน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -