ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย https://www.tacba.or.th/
สมาคมผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ http://www.tiffathai.org
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ http://www.thaibsaa.com
สมาคมเจ้าของเรือไทย http://www.thaishipowners.com
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย http://www.tnsc.com
World Shipping Directory from Fairplay http://www.wsdonline.com
World Sea Ports http://www.ports.com
World Ports Distances http://www.distances.com
The Society of International Gas Tanker & Terminal Operators http://www.sigtto.org
The World Ship Trust http://www.worldshiptrust.org
and the International Shipping Federation (ISF) The International Maritime Organization http://www.imo.org
The International Chamber of Shipping (ICS) http://www.marisec.org
Partnerships in Environmental Management for http://www.pemsea.org the Seas of East Asia (PEMSEA) STCW http://www.stcw.org
International Association of Ports and Harbors (IAPH) http://www.iaphworldports.org
Comite Maritime International (Maritime Law) http://www.comitemaritime.org