ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา http://www.ayship.ac.th/
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช http://www.nasic.ac.th
โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th/
มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) https://buulog.com
World Maritime University http://www.wmu.se
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ) http://www.ims.src.ku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันการขนส่ง) http://www.cuti.chula.ac.th
The Faculty of Maritime Studies and Transport, University of Ljubljana, Republic of Slovenia https://www.fpp.uni-lj.si/en/
Maritime Professional Training http://www.mptusa.com
SUNY Maritime College http://www.sunymaritime.edu
Japan Coast Guard Academy https://www.jcga.ac.jp/english/index.html