ประวัติศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

                  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่   1 ธันวาคม 2514 เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย 
ที่เปิดสอนวิชาชีพการเดินเรือพาณิชย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้น
ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อกำหนด ในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่
ยามในเรือของคนประจำเรือ ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers 2010 : STCW 2010) ขององค์การทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO)