โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิต ฝึกอบรม และพัฒนา
คนประจ าเรือ รวมทั้งบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี
เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางเรือ
(๒) ศูนย์กลางวิทยาการด้านพาณิชย์นาวี การขนส่งทางน้ า
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือทางวิชาการ 
(3) ให้บริการทรัพยากรแก่หน่วยงานภานนอกเพื่อ
การฝึกอบรม การฝึกภาคทางทะเล และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางน้ า 
ผพน.
มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงาน บริหารบุคคล ทรัพยากรและ
งบประมาณ ดังนี้
ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย จัดท าโครงการ วางแผน พัฒนา ก าหนด
กลยุทธ์ มอบหมายงาน ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. อาคารสถานที่ เรือ หอพัก บ้านพัก ห้อง อุปกรณ์
2. การเรียนการสอน
3. หลักสูตร
4. วิจัยและนวัตกรรม
5. จัดสรรทรัพยากร
6. กิจการนักเรียน
7. การตลาดหลักสูตรต่างๆ
8. การเจ้าหน้าที่
9. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
10. งบประมาณ
การบริหารงานมี2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจ าคือการท างานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม ประหยัด
คุ้มค่า ทันสมัย ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่ก าหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนา คือ ท าให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบัน
การศึกษาชั้นน าของประเทศ ทันสมัย เป็นองค์กรอัจฉริยะ ผลิตบุคลากรที่ดี 
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ขยายสู่ตลาดการศึกษาต่างประเทศให้ได้ตาม
เป้าที่ก าหนด
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานจัดท าเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
4. งานการเงิน
5. งานพัสดุ
6. งานยานพาหนะ
7. งานรักษาความปลอดภัย
8. อาคารและสถานที่ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและก าหนดเวลา ก าหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดท าโครงการและแผนงาน มอบหมายงาน
ให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานความคืบหน้าและประเมินผลงาน 
การท างานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจ า คือ การท างานมีระบบและคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การท างาน
เป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่ก าหนด
2. เป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรไร้เอกสาร เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้าง
ความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
2
1.1 งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1.1 ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน 
จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหนังสือราชการ
1.1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ ทั้งภายในและภายนอก
1.1.3 กลั่นกรอง สรุป และเกษียณหนังสือ ติดตามเรื่อง
1.1.4 จดบันทึก และจัดท ารายงานการประชุม
1.1.5 งานมอบหมาย ปรับปรุงระบบงานเป็นไร้เอกสาร
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง
1.2.2 สรรหา คัดเลือก ย้าย ปฐมนิเทศ เก็บและปรับปรุงทะเบียนประวัติ
บุคลากร
1.2.3 ท าสัญญาจ้างและประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
1.2.4 จัดท ารายงานผลการปฎิบัติงาน การลา และประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคคล
1.2.5 จัดแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.6 ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขอนามัย คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร
1.3 งานจัดท าเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.3.1 ผลิตเอกสาร/คู่มือการเรียนการสอน 
1.3.2 ผลิตข้อสอบ
1.4 งานการเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.4.1 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก ปิดบัญชีประจ าวัน เขียนเช็ค
น าฝากคลัง
1.4.2 จัดท าการเบิกจ่าย จัดท างบประมาณ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เช็คสั่งจ่าย
1.4.3 จัดเก็บเอกสารส าคัญ ตรวจนับเงิน และตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
1.4.4 ตรวจสอบใบส าคัญของการเบิกจ่าย และสภาพหนี้ค้างช าระ ใน
ระบบการเงิน
1.4.5 ท ารายงานสถานะทางบัญชีและการเงิน
1.5 งานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ พัสดุและครุภัณฑ์
1.5.2 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์จัดท าทะเบียนควบคุมและจ าหน่ายออก 
1.5.3 จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุและจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
พัสดุและบริหารวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง
1.6 งานยานพาหนะ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.6.1 จัดบริการยานพาหนะ
1.6.2 ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อม ตัวรถและเครื่องยนต์ 
3
1.6.3 ดูแล รักษาความสะอาดทั้งภายนอก และภายในรถให้สะอาดอยู่
เสมอพร้อมใช้งาน
1.6.4 ด าเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ
1.7 งานรักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.7.1 จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงสถานที่ ทรัพย์สินและข้อมูล 
1.7.2 ก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ท า
การต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีการป้องกันอัคคีภัย
1.8 อาคารและสถานที่ ในความรับผิดชอบ ดังนี้
1.8.1 อาคารอเนกประสงค์
1.8.2 อาคารอ าพล ตียาภรณ์
1.8.3 อาคารพัสดุ
1.8.4 โรงอาหาร
1.8.5 ห้องพักเวรรักษาการณ์
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
๒. ฝ่ายบริการ
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานด้านซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ บ ารุงรักษางานระบบไฟฟ้า 
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบ
อาคารและสุขาภิบาล งานหม้อแปลงและปั้มน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้และห้องต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งาน
2. งานด้านอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคาร สถานที่และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
๒. ฝ่ายบริการ
มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและก าหนดเวลา ก าหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดท าโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การท างานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี2 เป้าหมาย
1. เป้าหมายงานประจ าคือการท างานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่ก าหนด
2.เป้าหมายการพัฒนา มีแผนบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance 
plan) พัฒนาบุคลากรในทักษะทางช่าง สมรรถนะในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่
ช ารุดเสียหาย สร้างความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 อาคารสถานที่และเรือ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1.1 อาคารสระว่ายน้ า มีหน้าที่ 
.1 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาสระน้ า อาคารและอุปกรณ์ เครื่องกรองน้ า 
ท่อน้ าและวาว์ลน้ า ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย 
.2 ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ าและห้องอาบน้ า เก็บใบไม้
ขัดตะไคร่น้ า ดูดเศษตะกอน เติมน้ า เติมคลอรีน
.3 **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
2.1.2 อาคารเรียน ได้แก่ อาคารเครื่องมือฝึกจ าลอง และ อาคารเรียน
ริมน้ า ทั้งนี้ไม่รวมห้องที่มีผู้ดูแลเฉพาะ มีหน้าที่
.1 ดูแลรักษาอาคาร ลิฟท์โดยสาร ไม่ให้มีความช ารุดบกพร่อง 
.2 การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

4
2.1.3 เรือ ได้แก่ พยุหรักษ์และ เจ้าท่า 36 มีหน้าที่
.1 ตรวจสอบน้ าท้องเรือและสูบถ่าย หากมีน้ าท้องเรือในปริมาณมาก 
.2 ดูแลเชือกยึดตัวเรือกับท่าเรือให้มั่นคงและไม่กระแทกท่าเรือ
.3 ป้องกันอัคคีภัยและมลพิษน้ ามัน
.4 ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี
2.2 งานด้านซ่อมบ ารุง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.2.1 วางแผนการบ ารุงรักษาและตรวจสอบตามระยะเวลาให้เป็นไปตามแผน
2.2.2 งานบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่อุปกรณ์ส่วนกลางระบบสาธารณูปโภค
เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
2.2.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เตรียม/ท าอะไหล่ส ารอง 
เพื่อเตรียมพร้อมในการซ่อมบ ารุงและการรักษา
2.2.4 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้และห้องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
2.3 งานด้านบริการและรักษาความสะอาด
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.3.1 ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
2.3.2 บ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า 
2.3.3 จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2.4 งานธุรการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป
3. กลุ่มบริการการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานทะเบียนและวัดผล
2. งานห้องสมุด
3. งานโสตทัศนูปกรณ์
4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
5. งานพิธีการและสารสนเทศ
6. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และ
การสอบประจ าภาคเรียน
3. กลุ่มบริการการศึกษา
มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและก าหนดเวลา ก าหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดท าโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การท างานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี2 เป้าหมายคือ
1.เป้าหมายงานประจ า คือ การท างานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่ก าหนด
2.เป้าหมายงานพัฒนา จัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุด
ออนไลน์ ระบบการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์มีการตลาดที่ดีเพิ่มจ านวน
ผู้เรียนและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ