โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนดใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
      (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต ฝึกอบรม และพัฒนา-
คนประจำเรือ รวมทั้งบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี
ให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางเรือ
        (2) ศูนย์กลางวิทยาการด้านพาณิชย์นาวีการขนส่งทางน้ำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและพัฒนา-องค์ความรู้ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางวิชาการ 
        (3) ให้บริการทรัพยากรแก่หน่วยงานภานนอกเพื่อการฝึกอบรม เช่นการฝึกภาคทางทะเล และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางน้ำ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงาน บริหารบุคคล ทรัพยากรและ 
งบประมาณ ดังนี้
            กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย จัดทำโครงการ วางแผน พัฒนา กำหนด-กลยุทธ์ มอบหมายงาน ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. อาคารสถานที่ เรือ หอพัก บ้านพัก ห้อง อุปกรณ์
  2. การเรียนการสอน
  3. หลักสูตร
  4. วิจัยและนวัตกรรม
  5. จัดสรรทรัพยากร
  6. กิจการนักเรียน
  7. การตลาดหลักสูตรต่างๆ
  8. เจ้าหน้าที่
  9. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  10. งบประมาณ
การบริหารงานมี2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจำคือการทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ประหยัด คุ้มค่า 
ดูทันสมัย ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนา คือ ทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบัน
การศึกษาชั้นนำของประเทศ ทันสมัย เป็นองค์กรอัจฉริยะ เพื่อผลิตบุคลากรที่ดี  
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ขยายสู่ตลาดการศึกษาต่างประเทศให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานจัดทำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
4. งานการเงิน
5. งานพัสดุ
6. งานยานพาหนะ
7. งานรักษาความปลอดภัย
8. อาคารและสถานที่ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผน-พัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุนในการแก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าและประเมินผล-งาน เพื่อให้การทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015 โดยการบริหารงานมี2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีระบบและคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เป้าหมายการพัฒนาให้เป็นองค์กรไร้เอกสาร เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยสร้าง-
ความเป็นระเบียบและสวยงามดูทันสมัย ประหยัดพลังงาน ระบบการรักษาความ-
ปลอดภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.1 งานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1.1 ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก และหนังสือเวียน 
จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหนังสือราชการ
  1.1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ ทั้งภายในและภายนอก
  1.1.3 กลั่นกรอง สรุป และเกษียณหนังสือ ติดตามเรื่อง
  1.1.4 จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
  1.1.5 งานมอบหมาย ปรับปรุงระบบงานเป็นไร้เอกสาร
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง
  1.2.2 สรรหา คัดเลือก ย้าย ปฐมนิเทศ เก็บและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคลากร
  1.2.3 ทำสัญญาจ้างและประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
  1.2.4 จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน การลา และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
  1.2.5 จัดแผนพัฒนาบุคลากร
  1.2.6 ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขอนามัย คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
1.3 งานจัดทำเอกสารและสื่อการเรียนการสอนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.3.1 ผลิตเอกสาร/คู่มือการเรียนการสอน 
  1.3.2 ผลิตข้อสอบ
 1.4 งานการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.4.1 ควบคุมตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก ปิดบัญชีประจำวัน เขียนเช็คนำฝากคลัง
  1.4.2 จัดทำการเบิกจ่าย จัดทำงบประมาณและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เช็คสั่งจ่าย
  1.4.3 จัดเก็บเอกสารสำคัญ ตรวจนับเงิน และตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
  1.4.4 ตรวจสอบใบสำคัญของการเบิกจ่าย และสภาพหนี้ค้างชำระ ในระบบการเงิน
  1.4.5 ทำรายงานสถานะทางบัญชีและการเงิน
1.5 งานพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ พัสดุและครุภัณฑ์
  1.5.2 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์จัดทำทะเบียนควบคุมและจำหน่ายออก 
  1.5.3 จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุและจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและบริหาร-วัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง
1.6 งานยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.6.1 จัดบริการยานพาหนะ
  1.6.2 ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อม ตัวรถและเครื่องยนต์ 
  1.6.3 ดูแล รักษาความสะอาดทั้งภายนอก และภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้พร้อม-ใช้งาน
  1.6.4 ดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ
 1.7 งานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  1.7.1 จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงสถานที่ ทรัพย์สินและข้อมูล 
  1.7.2 กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัย ทางด้านทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการ-ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและการป้องกันอัคคีภัย
1.8 อาคารและสถานที่ ในความรับผิดชอบ ดังนี้
  1.8.1 อาคารอเนกประสงค์
  1.8.2 อาคารอำพล ตียาภรณ์
  1.8.3 อาคารพัสดุ
  1.8.4 โรงอาหาร
  1.8.5 ห้องพักเวรรักษาการณ์มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
ฝ่ายบริการมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานด้านซ่อมบำรุง มีหน้าที่ บำรุงรักษางาน-ระบบไฟฟ้า  ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบอาคารและสุขาภิบาล งานหม้อแปลงและปั้มน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้และห้องต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
2. งานด้านอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่และบริเวณพื้นที่ทั่วไปและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ฝ่ายบริการ
มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและก าหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา 
ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงาน
การทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี2 เป้าหมาย
  1. เป้าหมายงานประจำคือการทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
  2.เป้าหมายการพัฒนา มีแผนบำรุงรักษา (Preventive Maintenance plan) พัฒนาบุคลากรในทักษะทางช่าง สมรรถนะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน
ฝ่ายบริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  2.1 อาคารสถานที่และเรือมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
    2.1.1 อาคารสระว่ายน้ำ โดยมีหน้าที่ 
             2.1.1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาสระน้ำ อาคารและอุปกรณ์ เครื่องกรอง-น้ำ ท่อน้ำและวาว์ลน้ำ ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย 
            2.1.1.2 ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำ เก็บใบไม้ขัดตะไคร่-น้ำ ดูดเศษตะกอนเพื่อเติมน้ำ เติมคลอรีน ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
    2.1.2 อาคารเรียน ได้แก่ อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง และ อาคารเรียนริมน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมห้องที่มีผู้ดูแลเฉพาะ  โดยมีหน้าที่
            2.1.1 ดูแลรักษาอาคาร ลิฟท์โดยสาร ไม่ให้มีความชำรุดบกพร่อง 
            2.1.2 การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
      2.1.3 ในส่วนของเรือได้แก่ พยุหรักษ์และ เจ้าท่า โดยมีหน้าที่
            2.1.1 ตรวจสอบน้ำท้องเรือและสูบถ่าย หากมีน้ำท้องเรือในปริมาณมาก 
            2.1.2 ดูแลเชือกยึดตัวเรือกับท่าเรือให้มั่นคงและไม่กระแทกท่าเรือ
            2.1.3 ป้องกันอัคคีภัยและมลพิษน้ำมัน
            2.1.4 ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี
    2.2 งานด้านซ่อมบำรุงมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
             2.2.1 วางแผนการบำรุงรักษาและตรวจสอบตามระยะเวลาให้เป็นไปตามแผน
             2.2.2 งานบำรุงรักษาอาคาร สถานที่อุปกรณ์ส่วนกลางระบบสาธารณูปโภค
ที่เป็นเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
             2.2.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เตรียม/ท าอะไหล่สำรอง เพื่อเตรียมพร้อมในการซ่อมบำรุงและการรักษา
              2.2.4 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้และห้องต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
      2.3 งานด้านบริการและรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
              2.3.1 ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
              2.3.2 บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า 
              2.3.3 จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการจัด-กิจกรรมต่างๆ
       2.4 งานธุรการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป
กลุ่มบริการการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานทะเบียนและวัดผล
2. งานห้องสมุด
3. งานโสตทัศนูปกรณ์
4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
5. งานพิธีการและสารสนเทศ
6. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และการสอบประจำภาคเรียน
กลุ่มบริการการศึกษา
มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา 
ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015 โดยการบริหารงานมี2 เป้าหมายคือ
1.เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
2.เป้าหมายงานพัฒนา จัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ 
ระบบการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์มีการตลาดที่ดีเพิ่มจำนวนผู้เรียนและ
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ