เกี่ยวกับเรา

      มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงานการทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ IMO Model Courses

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
      1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
      2. เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธีการสอน หลักสูตรฝึกอบรม ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย

1 งานการเรียนการสอน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
      1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
      1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการช่างกลเรือ อาจารย์ภายในสอนนักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และงานจัดการสอนและวัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก
      1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก 
      1.4 วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม 

2 งานหลักสูตรฝึกอบรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       2.1 ร่วมกับกลุ่มฝึกอบรม  วางแผน  จัดทำ  บริหารหลักสูตรฝึกอบรมในกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ  สำหรับนักเรียน คนประจำเรือ ทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไป
       2.2 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรความรู้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา
       2.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ ประเมินผล หลักสูตรต่างๆ ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ

3 งานพัฒนาการเรียนการสอน 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       3.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการช่างกล จัดทำตำรา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การจัดกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้านต่างๆ 
       3.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
       3.3  พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย

4 งานวิจัยและนวัตกรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
       4.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทำ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
       4.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
       4.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการพาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ

5 การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        5.1 ให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตามการฝึกปฏิบัติกับเรือสินค้าของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือ รวมทั้งการประเมินผลการฝึก 
        5.2 สอบสัมภาษณ์ประเมินการรายงานตัวนักเรียนกลับจากฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้าของ นดร.ชั้นปีที่ 5 ฝ่ายช่างกลเรือ 

6 อาคารและห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
       1 อาคารปฏิบัติการเครื่องกลเรือ
       2 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและการกล
       3 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง
       4 ห้องเครื่องมือฝึกจำลองห้องเครื่อง
      มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

7 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป