ห้องปฏิบัติการในความดูแลของกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

  • อาคารปฏิบัติการเครื่องกลเรือ
  • ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและการกล
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง
  • ห้องเครื่องมือฝึกจำลองห้องเครื่อง