โครงสร้างหลักสูตร

           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เป็นระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาเรียน 5 ปี มีการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30   หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ              143  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี              6   หน่วยกิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือปรับปรุง (พ.ศ. 2562)