เกี่ยวกับเรา 

          มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงาน การทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ IMO Model Courses

การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
          1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
          2. เป้าหมายงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย พัฒนางานรองรับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักศึกษาต่างประเทศให้ได้ตามที่กำหนด

1 งานบริหารจัดการเรือฝึก
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
           1.1 บริหารจัดการ ควบคุม และกำหนดแผนการใช้เรือฝึก ตลอดจนประสานงาน และขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดแผนการใช้เรือฝึกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
           1.2 บำรุงรักษาตัวเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์การฝึกทั้งหลาย ระบบการเก็บรักษาเอกสารประจำเรือ เช่น แบบแปลน แผนผัง คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน คู่มือการบำรุงรักษาและซ่อมทำ ให้ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่สำรองที่สำคัญสำหรับการฝึก
            1.3 ควบคุมกำกับดูแลการซ่อมทำเรือฝึก การเตรียมเรือฝึกเพื่อให้เรือฝึกมีความพร้อมสำหรับใช้ในการฝึกและการปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 งานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
              2.1 พัฒนาและปรับปรุงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลและเรือฝึกให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และมาตรฐานสากล
              2.2 ให้ความรู้ในทางปฏิบัติ ควบคุม ดูแล การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลแก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

3 งานพัฒนาและปรับปรุงเรือฝึก บุคลากร และการฝึกปฏิบัติ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                3.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ จัดทำสื่อการเรียนการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย อาทิ E-book Learning Media  เครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน ทดลอง ฝึกทักษะ
                3.2 พัฒนาครูฝึกและเจ้าหน้าที่ประจำเรือ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
                3.3 พัฒนาหลักสูตรเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
                3.4 จัดการเรียนการสอนและคู่มือต่างๆในเรือฝึกเป็นภาษาอังกฤษ

4 สถานที่และเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
                 4.1  ท่าเทียบเรือมีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
                 4.2  เรือ (วิสูตรสาคร และ สาครวิสัย   มีหน้าที่ ดูแลและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

5 งานธุรการ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป