บุคลากร กลุ่มรือฝึก

นาวาตรี ยุทธนา สังขปรีชา 

นักเดินเรือชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มเรือฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางทิพภาพร เขม้นงาน  

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 241
 อีเมล์  -

นางสาวภาวิดา นาคขมิ้น 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 241
 อีเมล์  -

บุคลากรกลุ่มเรือวิสูตร ฝ่ายช่างกลเรือ

นายธนากร บูรพิสิทฐิกุล

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายไชยยา เมืองแสน

 นายช่างกลเรือชำนาญการ  ตำแหน่งรองต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายชุมสิน ชมชูชื่น

  นายช่างกลเรือชำนาญการ  ตำแหน่งนายช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอดุลย์ เลี้ยงประเสริฐ

  นายช่างไฟฟ้า
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายณัฎฐ์ เมฆอุดม 

นายช่างไฟฟ้า
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายคงศักดิ์ ธรรมโวหาร 

 สรั่งกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายพิเศษ ตรีสัตยกุล

  ช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

บุคลากรกลุ่มเรือวิสูตร ฝ่ายเดินเรือ

นายเอกพจน์ เขม้นงาน

นักเดินเรือชำนาญการ  ตำแหน่งต้นเรือ (ช่วยราชการ กฝ)
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธีรุตม์ ฉิมพลี

 นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งต้นหน้า (ช่วยราชการ กองนำร่อง)
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธนชัย ประวีณานนท์ 

นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวปิยะภรณ์  บัญชาจารุรัตน์ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายสุวัฒธนากรณ์  เพ็งปาน

 รก.สรั่งเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอมร รุ่งสว่าง 

 นายท้ายเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายเชาวลิต แสงทองสี

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายกิตติธัช ผลประดิษฐ์  

นายท้ายเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายเพียรวรากร ตุ่นแก้ว

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายประสงค์ ปรีสงค์  

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธีรวัฒน์ สัมมาสิทธิ์ 

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

บุคลากรกลุ่มเรือสาคร ฝ่ายช่างเรือ

นายวีรวุฒิ ทองนพคุณ

 นายช่างกลเรือชำนาญการ ตำแหน่งรองต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายศิวนาวี แก้วเหล็ก

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือ ตำแหน่งนายช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอดิศร แก้วประเสริฐ

  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งครูฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายชาญชัย พัชนี

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งครูฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายนรินทร์ สุวะไกร

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายบริพัตร จันทรศิริ 

ช่างไฟฟ้า
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอำนาจ พุ่มทอง

 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายพีระศักดิ์ บุตรตา

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายปฏิพล ตะเภาพงษ์

 ตำแหน่งสรั่งกล
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายรวี เจริญวงษา 

ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายสว่างพงษ์ ฝั่งสระ 

 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายสิทธิชัย ตุลเตมีย์

ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

บุคลากรกลุ่มเรือสาคร ฝ่ายเดินเรือ

นาวาตรีรพีพล อุณยเกียรติ

 ผู้บังคับการเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นาวาโทธชย สุอังคะวาทิน 

นักเดินเรือชำนาญการ  ตำแหน่งต้นเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายวิชญะ รัตนะสุขจิตต์ 

 นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายนิดล คงบัว

 นักเดินเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งครูฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธันวา หนูเกาะทวด

 นักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งครูฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายฉัตรทวิช พานทอง

 นักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งผู้ควบคุมเครื่องมือฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวชลลดา  มั่นถาวรวงศ์

   สหโภชน์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายสมชาย เถระอนันต์

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายนิมิตร อาชวโศภณ  

นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายบัณฑิต จี้เพ็ชร 

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายชัยสิทธิ์ เพ็ญขจร

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายณัฐวุฒิ สังข์อินทร์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายทรงวุฒิ เจริญพิทักษ์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธวัชชัย เดชปรารมย์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 นายวลงกรณ์ ลือชัย 

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -