บุคลากร กลุ่มรือฝึก

นายเจษฎา สมอคร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มเรือฝึก
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 241
 อีเมล  -at-mmtc.ac.th

นางทิพภาพร เขม้นงาน  

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 241
 อีเมล  t_thongn-at-mmtc.ac.th
 

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 241
 อีเมล  -

บุคลากร เรือวิสูตรสาคร ฝ่ายเดินเรือ

 

นายณรงค์  หวังดี

ผู้บังคับการเรือ
เบอร์โทร  
อีเมล  -

นายเอกพจน์ เขม้นงาน

นักเดินเรือชำนาญการ  ตำแหน่งต้นเรือ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  e_khamen-at-mmtc.ac.th

นายธนชัย ประวีณานนท์ 

 นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล t_prawee-at-mmtc.ac.th

นายธันวา หนูเกาะทวด

นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งต้นหน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล t_nookao-at-mmtc.ac.th
 

-ว่าง-

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  เบอร์โทร -
 อีเมล   -at-mmtc.ac.th

 นายสุวัฒธนากรณ์  เพ็งปาน

 รก.สรั่งเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -
 

 -ว่าง-

 นายท้ายเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายเชาวลิต แสงทองสี

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายกิตติธัช ผลประดิษฐ์  

นายท้ายเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  k_ponpad-at-mmtc.ac.th

นายเพียรวรากร ตุ่นแก้ว

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายจักรพันธ์ ช่วยล้อม

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -
 

 -ว่าง-

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

บุคลากร เรือวิสูตรสาคร ฝ่ายช่างกลเรือ

นายไชยยา เมืองแสน

 นายช่างกลเรือชำนาญการ  ตำแหน่งต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายชุมสิน ชมชูชื่น

 นายช่างกลเรือชำนาญการ  ตำแหน่งรองต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  c_chomch-at-mmtc.ac.th

นายธนากร บูรพิสิทฐิกุล

  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งนายช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  t_boorap-at-mmtc.ac.th

นายอดุลย์ เลี้ยงประเสริฐ

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  a_luengp-at-mmtc.ac.th

 นายณัฎฐ์ เมฆอุดม 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายวชิระ อุบลจินดา

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  w_ubonji-at-mmtc.ac.th
 

-ว่าง-

 สรั่งกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายพิเศษ ตรีสัตยกุล

  ช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายพิเชษฐ์ ชะอุ่มศรี

  ช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล p_chaums-at-mmtc.ac.th

บุคลากร เรือสาครวิสัย ฝ่ายเดินเรือ

นายเจษฎา  สมอคร

 ผู้บังคับการเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นาวาโทธชย สุอังคะวาทิน 

นักเดินเรือชำนาญการ  ตำแหน่งต้นเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  t_su-ang-at-mmtc.ac.th

นายพิชาญ คำสมหมาย

 นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งต้นหน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายวิชญะ รัตนะสุขจิตต์ 

 นักเดินเรือชำนาญการ ตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  w_rattan-at-mmtc.ac.th

นายสิทธิพงศ์  ชิกวี

 นักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งผู้ช่วยต้นหน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายนิดล คงบัว

 นักเดินเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งครูฝึก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล n_khongb-at-mmtc.ac.th

นายฉัตรทวิช พานทอง

 นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  c_phanth-at-mmtc.ac.th

นายพันธุ์ธัช  สิทธิโรจน์

 นักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งผู้ควบคุมเครื่องมือฝึกจำลอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายไพโรจน์  ฉายแสงจันทร์

นักเดินเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล p_chaisa-at-mmtc.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีสานุพงศ์ ตั้งคำ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 123
 อีเมล s_tangkh-at-mmtc.ac.th
 

 -ว่าง-

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นางสาวชลลดา  มั่นถาวรวงศ์

   สหโภชน์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล c_muntar-at-mmtc.ac.th

 นายสมชาย เถระอนันต์

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายนิมิตร อาชวโศภณ  

นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายบัณฑิต จี้เพ็ชร 

 นายท้าย
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายชัยสิทธิ์ เพ็ญขจร

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นายทรงวุฒิ เจริญพิทักษ์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายธวัชชัย เดชปรารมย์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นายวลงกรณ์ ลือชัย 

กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

บุคลากร เรือสาครวิสัย ฝ่ายช่างกลเรือ

นายดุษฎี ชุ่มจิตต์

นายช่างกลเรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายวีรวุฒิ ทองนพคุณ

 นายช่างกลเรือชำนาญการ ตำแหน่งรองต้นกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล w_thongn-at-mmtc.ac.th

นายกุลภาค เนียมศรีเพ็ชร

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือ 
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายศราวุธ นครชัย

  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน 

นายช่างกลเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  p_seatap-at-mmtc.ac.th

นายชาญชัย พัชนี

 นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งครูฝึกฝ่ายช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล c_patcha@mmtc.ac.th

นายอดิศร แก้วประเสริฐ

  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ  
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  a_kaewpr@mmtc.ac.th
 

-ว่าง-

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายบริพัตร จันทรศิริ 

ช่างไฟฟ้า
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายอำนาจ พุ่มทอง

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -
 

-ว่าง-

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายสังเวียน เมตตาแสง

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  s_mettas@mmtc.ac.th

นายปฏิพล ตะเภาพงษ์

 ตำแหน่งสรั่งกล
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายรวี เจริญวงษา 

ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นายสว่างพงษ์ ฝั่งสระ 

 ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

 นายสิทธิชัย ตุลเตมีย์

ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายณัฐวุฒิ สังข์อินทร์

 กะลาสี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -