บุคลากร  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

นางภาวนา พงศ์ปริตร 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ำ 

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวอจิรภา สุรัตนโสภณ 

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวจารุวรรณ เขียวหวาน

 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวศิรัสวยา เลี้ยงประเสริฐ 

 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาววรรณภา ธิราขันธ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -