บุคลากร  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ำ 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ 522,519
 อีเมล n_sreema-at-mmtc.ac.th

นายวรวุฒิ วรวัฒนกุล

นักวิขาการศึกษาชำนาญการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  519
 อีเมล  w_worawu-at-mmtc.ac.th

นางสาวอจิรภา สุรัตนโสภณ 

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 521
 อีเมล a_suratt-at-mmtc.ac.th

นางสาวจารุวรรณ เขียวหวาน

 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 523
 อีเมล j_kiewwa-at-mmtc.ac.th

นางสาวศิรัสวยา เลี้ยงประเสริฐ 

 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 520

นางสุพรรณี เจี้ยงเจริญ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 519
 อีเมล  s_jeangc-at-mmtc.ac.th