งานประกันคุณภาพการศึกษา

1.1 จัดทำระบบและกลไก เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมถึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
           1.2 รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อรายงานแก่หน่วยงานซึ่งกำกับดูแลการศึกษา
           1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ กฏหมาย ระเบียบ ที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา