มาตรฐานหลักสูตร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
           3.1 จัดทำหลักสูตร  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงานของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมเจ้าท่า กำหนด