พัฒนา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          4.1 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  สนับสนุน ติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและนวัติกรรม
          4.2 ให้ความรู้ด้านงานวิจัย สร้างสรรค์และ นวัติกรรมแก่อาจารย์และบุคลากร