งานด้านสุขอนามัย และสวัสดิภาพนักเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและพยาบาล ได้แก่ บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เจ็บป่วย ให้คำปรึกษาด้านสุบภาพทั่วไป
  2. กำกับดูแลสวัสดิภาพนักเรียน ได้แก่ ประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ประสานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ การประกันอุบัติเหตุ
  3. งานบริหารหอพักนักเรียน ได้แก่ ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จัดสรรการเข้าพัก จัดสวัสดิภารและทรัพยากร จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหาร