บุคลากร กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน

นายทรงคุณ สาสนะ

 หัวหน้ากลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสัจจา พันธุวงษ์

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

 ว่าที่ร้อยตรี ฤชานนท์ เข็มลาย

 วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายชิดชัย ศรีวนิชยอดชัย 

วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายทศพล ทองชมภู

 วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม 

วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 

นายปรเมษฐ ปรเมษฐ์วรางกูร 

 ช่างไม้
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายทิพย์นัน สามเรือนทอง

วิทยาจารย์ปกครอง
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ โทนเสนาะ 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวทิพจุฑา เรืองสินทรัพย์ 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธนะสิทธิ์ ศิรวัฒน์ดำรงค์

 พนักงานจัดการหอพัก
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -