บุคลากร กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน

ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล p_seatap-at-mmtc.ac.th

นางสาวณิชชา จงปิติเสถียร

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
   เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล  n_jongpi-at-mmtc.ac.th

นางสาวชัชชญาพิมพ์ บัญชาจารุรัตน์ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  เบอร์โทร -
 อีเมล   p_bancha-at-mmtc.ac.th

 ว่าที่ร้อยตรี ฤชานนท์ เข็มลาย

 วิทยาจารย์ (ปกครอง)
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล r_khemla-at-mmtc.ac.th

นายชิดชัย ศรีวนิชยอดชัย 

วิทยาจารย์ (ปกครอง)
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล c_sriwan-at-mmtc.ac.th

นายทศพล ทองชมภู

 วิทยาจารย์ (ปกครอง)
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล t_tongch-at-mmtc.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม 

วิทยาจารย์ (ปกครอง)
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล s_obom-at-mmtc.ac.th  

นายทิพย์นัน สามเรือนทอง

วิทยาจารย์ (ปกครอง)
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล t_samrou-at-mmtc.ac.th

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ โทนเสนาะ 

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ  829
 อีเมล p_thonsa-at-mmtc.ac.th

นางสาวดวงนัดดา สุวรรณพงษ์

 พนักงานพิมพ์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล d_karuna-at-mmtc.ac.th