งานด้านกิจกรรมนักเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสรมและสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมด้าน

  1. วิชาการและวิชาชีพ
  2. กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
  3. บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์