อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ

ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

  • อาคารเรือนพยาบาล
  • หอพักนักเรียนชาย
  • หอพักนักเรียนหญิง
  • ห้องกิจกรรมนักเรียน
  • สนามฟุตบอล (บำรุงรักษาสนามและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน)