งานด้านการปกครอง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. กำกับดูแล ปกครองนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินับ มีภาวะผู้นำ
  2. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่นักเรียน
  3. กำกับและให้คำปรึกาาแก่คณะนักเรียนปกครอง สภานักเรียน
  4. พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษนักเรียนที่กระทำความผิด