งานทะเบียนและวัดผล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
              1.1 ทะเบียนนักเรียนและบัตรประจำตัวนักเรียน การลงทะเบียนเรียน
              1.2 จัดตารางเรียนและตารางสอบประจำภาคการศึกษา จัดการสอบและประเมินผล 
              1.3 ทำข้อมูลผลการเรียนและระเบียนการศึกษา ประกาศผลการเรียน
              1.4 ปรับสถานะนักเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาออกประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร เอกสารรับรองผลการศึกษาและการฝึกอบรม 
              1.5 ทำรายงานสถิติ จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ผู้สำเร็จการศึกษา
              1.6 งานส่งตัวนักเรียนฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้า
              1.7 งานบริการทางทะเบียนอื่นๆ
              1.8 งานมอบหมาย ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาออนไลน์ของดเรียน ฃ
              1.9 รับรายงานตัวกลับจากฝึกภาคทะเล