งานโสตทัศนูปกรณ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                3.1 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา งานพิธีต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
                3.2 จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามแผนงานของกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ
                3.3 ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์
                3.4 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่
                         1 ห้องเรียน
                         2 ห้องฝึกอบรม
                         3 ห้องกระจายเสียง (135) อาคารอำพล ตียาภรณ์
                         4 ห้อง English Club (8401) อาคารเรียนริมน้ำ
                         5 ห้องบรรยายรวม (8501, 8601) อาคารเรียนริมน้ำ
                         6 ห้องประชุม (8303) อาคารเรียนริมน้ำ และห้องประชุม (501) อาคารเครื่องมือฝึกจำลองมีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และกุญแจพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประจำห้อง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง กระดาน flip chart ให้สภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
                 3.5 พัฒนาออกแบบ ปรับปรุง จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน