งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  4.1 รวบรวมบันทึกข้อมูลประวัติศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  4.2 งานผู้สื่อข่าว รายงานข่าว เขียนข่าว พิธีกร
                  4.3 ผลิตสื่อ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรต่างๆ
                  4.4 แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  4.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์